fr - nl

Videlec

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMEENHEDEN

Deze algemene voorwaarden en onze eventuele bijzondere voorwaarden zijn van toepassing voor al onze verkopen in België en in het buitenland, met uitsluiting van om het even welke andere voorwaarde die van de koper uitgaat, behalve schriftelijke derogatie die naar behoren door ons wordt ondertekend.
Wij reserveren ons het recht om, elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, voor alles of deels, onze bijzondere verkoopsvoorwaarden zowel in het stadium van offerte als voor de lopende contracten te wijzigen, met name voor de prijzen, commissies, duur en leveringstermijn die elk moment onderhevig zijn aan revisie. Eveneens, behouden wij ons het recht om aan de structuur, de bouw en de presentatie van onze producten, alle wijzigingen aan te brengen die ons noodzakelijk of nuttig blijken.
Elke bestelling van de klant zal schriftelijk geuit moeten worden en als bindend beschouwd worden, na uitdrukkelijke en schriftelijke inwilliging van onzentwege en uitgevoerd worden aan de prijs die van toepassing is op de leveringsdatum.
Elk aanbod zal een geldigheidstermijn omvatten.
Bij gebrek van aanwijzing van een termijn, wordt ons aanbod zonder verbintenis aangegaan.

2. LEVERINGSTERMIJN

De aangegeven leveringstermijnen worden slechts ter informatie en zonder garanties gegeven.
Het feit dat de leveringstermijn zou vervallen zijn geeft aan de koper noch het recht om zijn bestelling te annuleren noch het recht op schadevergoeding.
Zelfs in geval van speciale en formele stipulatie betreffende de leveringstermijn in de bijzondere verkoopsvoorwaarden, gaan wij elke verantwoordelijkheid uit de weg :
1. In geval van overmacht of toeval;
2. Indien de uitvoering van de overeenkomst uitgesteld wordt door een feit waarvan de verantwoordelijkheid ons niet toekomt. In dit geval zal de levereringstermijn verlengd worden met een termijn dat minstens gelijk is aan de duur van de verloren tijd ten gevolge van de orzaak van de achterstand. Elke willekeurige uitgave ten gevolge van deze achterstand, zal ten laste vallen van de koper;
3. Als de betalingsvoorwaarden niet strikt door de koper werden geëerbiedigd.

3. TERUGKEER VAN GOEDEREN

Geen enkele terugkeer van goederen zal toegelaten worden, tenzij wij voorafgaand onze goedkeuring hebben gegeven.

4. GARANTIES OP DE APPARATEN

De garanties door de fabrikant op de apparaten beperken zich enkel tot de vervanging van de defecte stukken. De kosten voor het werk en verplaatsing van onze technici, evenals het vervoer van de defectueuse apparaten, zullen altijd ten laste van de klant gefactureerd worden. De garantiekaart moet het apparaat bij elke presentatie vergezellen.
Wij gaan elke verantwoordelijkheid uit de weg voor de schade ondergaan tijdens het vervoer. Wij raden ook aan de oorspronkelijke verpakking te gebruiken.
De invoering van een klacht, die zelfs binnen de voorgeschreven periode wordt uitgevoerd, laat de koper in geen enkel geval toe de betaling van de vervallen bedragen uit te stellen.

5. BETALINGEN

De goederen zijn contant betaalbaar, zonder korting, op het ogenblik van de levering. Onze verkopers kunnen, maar alleen voor de betalingen die onderhands worden uitgevoerd op het moment van de overhandiging van de goederen, de faktuur geldig kwijten.
Vanzelfsprekend zijnde dat de kwitantie voor de betaling anders dan in contant geld slechts geldig is onder goed einde. Het geval van onvolledige levering van een bestelling kan de betalingsweigering van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. Er zal trouwens een gedeeltelijke rekening gemaakt kunnen worden al naargelang de levering van de goederen.

6. WAN-BETALINGEN

1. In geval van betalingsachterstand, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege verhoogd worden met een rente, die aan de koers wordt berekend, die door de Nationale Bank voor voorschot wordt toegepast, betrekking hebben op overheidsfondsen, niet met naam en toenaam gespecificeerd, van 2%
2. Speciale opmerkingen:
a) De geleverde goederen blijven volledig ons eigendom tot volledige betaling.
In het geval dat de koper de goederen aan een derde verkocht zou hebben, voor de volledige betaling, verbindt hij zich ertoe om het verschuldigde bedrag onmiddellijk over te brengen aan de verkoper.
b) In geval van niet-betaling van een rekening, kan de verkoper de teruggave van de goederen eisen; gezien de devaluatie van de apparaten, zal de aankoopprijs forfaitair en onherleidbaar verminderd worden met 30% als schadevergoeding.

7. OVERTREDING

In geval van overtreding van deze verkoopsvoorwaarden of als de koper in gebreke blijft het geheel of deels van zijn verplichtingen na te komen, behouden wij ons het recht, om aan het contract, door middel van schriftelijke kennisgeving, een eind te maken, behoudens onze vergoedingsrechten en van om het even welke andere straf of schadevergoeding die voorts zouden kunnen voorzien zijn alsmede hierover melding wordt gemaakt in artikel 5.

8. NIETIGVERKLARING

In geval van nietigverklaring van een bestelling of deels ervan, door de koper, omwille van om het even welke reden dan ook, zal de koper ons automatisch een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van de FOB waarde van de geannuleerde items, behoudens onze rechten op vergoeding van alle uitgaven, die reeds ter uitvoering van de bestelling gedaan zijn alvorens de bekendmaking van de nietigverklaring van de bestelling.

9. RECHTSPRAAK

De rechten en de verplichtingen van de partijen die uit een gedekte transactie volgen, zullen door deze algemene verkoopsvoorwaarden uitsluitend door de Belgische Wet geregeld worden en de partijen aanvaarden formeel de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken in Doornik in geval van geschil.